Alexander Ilyin-Zhenevsky vs Viacheslav Ragozin – Leningrad Match 1929.??.??

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Alexander Ilyin-Zhenevsky vs Viacheslav Ragozin - Leningrad Match 1929.??.??
/

Alexander Ilyin-Zhenevsky vs Viacheslav Ragozin
Leningrad Match Leningrad, USSR round 5 1929.??.??
French Defense: MacCutcheon Variation, Wolf Gambit 0-1