Anatoly Karpov vs Viktor Korchnoi – Dortmund Sparkassen 1994.07.22

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Anatoly Karpov vs Viktor Korchnoi - Dortmund Sparkassen 1994.07.22
/

Anatoly Karpov vs Viktor Korchnoi
Dortmund Sparkassen Dortmund GER round 7 1994.07.22
Nimzo-Indian Defense: Three Knights Variation, Duchamp Variation 0-1