Dmitry Schneider vs Igor Nikolayev – 120th New York State Championship 1998.??.??

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Dmitry Schneider vs Igor Nikolayev - 120th New York State Championship 1998.??.??
/

Dmitry Schneider vs Igor Nikolayev
120th New York State Championship Saratoga Springs, NY round 6 1998.??.??
Ruy Lopez: Berlin Defense 1/2-1/2