Hikaru Nakamura vs Magnus Carlsen – London Chess Classic 2012.12.08

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Hikaru Nakamura vs Magnus Carlsen - London Chess Classic 2012.12.08
/

Hikaru Nakamura vs Magnus Carlsen
London Chess Classic London ENG round 7 2012.12.08
Sicilian Defense: Closed, Anti-Sveshnikov Variation, Kharlov-Kramnik Line 1/2-1/2