Igor Nikolayev vs Aleksandr Troitskiy – Novgorod Region Scholastic Cup 1979.03.29

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Igor Nikolayev vs Aleksandr Troitskiy - Novgorod Region Scholastic Cup 1979.03.29
/

Igor Nikolayev vs Aleksandr Troitskiy
Novgorod Region Scholastic Cup Novgorod, Russia round 4 1979.03.29
Bird Opening: Dutch Variation, Batavo Gambit 1-0