Kucera,M vs Roshka,Yevgeniy – exe Slovakia Open 2022 2022.10.01

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Kucera,M vs Roshka,Yevgeniy - exe Slovakia Open 2022 2022.10.01
/

Kucera,M vs Roshka,Yevgeniy
exe Slovakia Open 2022 Bratislava SVK5.16 2022.10.01
French Defense: Tarrasch Variation, Chistyakov Defense 0-1