Mikhail Botvinnik vs Vasily Smyslov – Smyslov – Botvinnik World Championship Rematch 1958.04.19

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Mikhail Botvinnik vs Vasily Smyslov - Smyslov - Botvinnik World Championship Rematch 1958.04.19
/

Mikhail Botvinnik vs Vasily Smyslov
Smyslov – Botvinnik World Championship Rematch Moscow URS round 18 1958.04.19
English Opening: Anglo-Grünfeld Defense 1-0