Miso Cebalo vs Evgeni Vasiukov – Sibenik 2014.04.06

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Miso Cebalo vs Evgeni Vasiukov - Sibenik 2014.04.06
/

Miso Cebalo vs Evgeni Vasiukov
Sibenik Sibenik round 6 2014.04.06
Blackmar-Diemer Gambit: Netherlands Variation 1-0