Nigel Short vs Garry Kasparov – Kasparov – Short PCA World Championship Match 1993.09.14

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Nigel Short vs Garry Kasparov - Kasparov - Short PCA World Championship Match 1993.09.14
/

Nigel Short vs Garry Kasparov
Kasparov – Short PCA World Championship Match London ENG round 4 1993.09.14
Sicilian Defense: Najdorf Variation, Poisoned Pawn Accepted 0-1