Sergei Mushegovic Movsesian vs Garry Kasparov – Sarajevo 2000.05.29

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Sergei Mushegovic Movsesian vs Garry Kasparov - Sarajevo 2000.05.29
/

Sergei Mushegovic Movsesian vs Garry Kasparov
Sarajevo Sarajevo BIH round 11 2000.05.29
Sicilian Defense: Scheveningen Variation 0-1