Vasily Smyslov vs Mikhail Botvinnik – Smyslov – Botvinnik World Championship Rematch 1958.03.04

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Vasily Smyslov vs Mikhail Botvinnik - Smyslov - Botvinnik World Championship Rematch 1958.03.04
/

Vasily Smyslov vs Mikhail Botvinnik
Smyslov – Botvinnik World Championship Rematch Moscow URS round 1 1958.03.04
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation 0-1