Veselin Topalov vs Evgeny Ilgizovich Bareev – Dortmund Candidates 2002.07.17

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Veselin Topalov vs Evgeny Ilgizovich Bareev - Dortmund Candidates 2002.07.17
/

Veselin Topalov vs Evgeny Ilgizovich Bareev
Dortmund Candidates Dortmund GER round 2 2002.07.17
French Defense: Burn Variation 1-0