Viktor Korchnoi vs Anatoly Karpov – Karpov – Korchnoi World Championship Match 1978.08.26

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Viktor Korchnoi vs Anatoly Karpov - Karpov - Korchnoi World Championship Match 1978.08.26
/

Viktor Korchnoi vs Anatoly Karpov
Karpov – Korchnoi World Championship Match City of Baguio PHI round 17 1978.08.26
Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Bishop Attack 0-1