Viswanathan Anand vs Garry Kasparov – Kasparov – Anand PCA World Championship Match 1995.09.25

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Viswanathan Anand vs Garry Kasparov - Kasparov - Anand PCA World Championship Match 1995.09.25
/

Viswanathan Anand vs Garry Kasparov
Kasparov – Anand PCA World Championship Match New York, NY USA round 9 1995.09.25
Sicilian Defense: Najdorf Variation, Scheveningen Variation 1-0