Vladimir Malakhov vs Vadim Zvjaginsev – Karpov Poikovsky 2004.03.23

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Vladimir Malakhov vs Vadim Zvjaginsev - Karpov Poikovsky 2004.03.23
/

Vladimir Malakhov vs Vadim Zvjaginsev
Karpov Poikovsky Poikovsky RUS round 6 2004.03.23
King’s Indian Defense: Orthodox Variation, Aronin-Taimanov Defense 0-1