Wei Yi vs Yu Yangyi – Hainan Danzhou GM 2017.07.13

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Wei Yi vs Yu Yangyi - Hainan Danzhou GM 2017.07.13
/

Wei Yi vs Yu Yangyi
Hainan Danzhou GM Danzhou CHN round 5.4 2017.07.13
Russian Game 1-0