Yelena Dembo vs Nadezhda Azarova – 37th Chess Olympiad: Women 2006.05.24

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Yelena Dembo vs Nadezhda Azarova - 37th Chess Olympiad: Women 2006.05.24
/

Yelena Dembo vs Nadezhda Azarova
37th Chess Olympiad: Women Turin ITA round 4 2006.05.24
Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack 1-0